Home    Site map    Member    Contact      
 
สมัครงานออนไลน์ ( Apply Job Online )

บริษัท  พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน  จำกัด (โบ๊เบ๊ทาว์เวอร์ )
เลขที่  488  ถนนดำรงรักษ์  แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพฯ  10100 โทร.  0-2628-1888 , 0-2628-1999    ต่อ  7022  แฟ็กซ์  0-2628-1777

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในภายหลัง
   ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน :
Position required  
วันเริ่มงาน :
Date of Commencement  
อัตราค่าจ้าง/เงินเดือนที่ต้องการ :
Salary Required  
บาทขึ้นไป
รูปของตัวเอง : 
   ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) :
(อังกฤษ) :
วันเดือนปีเกิด :
สถานที่เกิด :
เพศ : ชาย หญิง
น้ำหนัก :
kg. ส่วนสูง :  cm .
อายุ :
ปี สัญชาติ : 
เชื้อชาติ :
ศาสนา : 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ :
วันที่ออกบัตร : 
ออกให้ ณ ที่ทำการ :
วันที่บัตรหมดอายุ : 
เลขที่บัตรประกันสังคม :
เลขที่บัตรผู้เสียภาษีุ : 
ที่อยูปัจจุบัน :
โทรศัพท์ :
ภูมิลำเนาเดิม :
โทรศัพท์ :
สถานภาพ :
ชื่อคู่สมรส :
วันเดือนปีเกิด :  อายุ :  ปี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน : 
จำนวนบุตร : คน
ที่พักอาศัย :
   ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
บิดา    
ชื่อ - นามสกุล :
อายุ :  ปี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน : 
มารดา    
ชื่อ - นามสกุล :
อายุ :  ปี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน : 
บุคคลใกล้ชิด/ญาติหรือผู้อยู่ในอุปการะ   
ชื่อ - นามสกุล :
อายุ :  ปี
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน : 
   
สถานภาพทางทหาร : ท่านเคยเข้ารับราชการทหารหรือไม่
 
เคย สังกัด / กรม / กอง : 
  วันที่เข้ารับราชการ :  วันที่ปลดประจำการ : 
ไม่เคย เพราะ
   ประวัติเกี่ยวกับการศึกษา
1)  
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานการศึกษา :
คุณวุฒิที่ได้รับ : สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : (* เช่น 2545) เกรดเฉลี่ย :
       
2)  
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานการศึกษา :
คุณวุฒิที่ได้รับ : สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : (* เช่น 2545) เกรดเฉลี่ย :
       
3)  
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานการศึกษา :
คุณวุฒิที่ได้รับ : สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : (* เช่น 2545) เกรดเฉลี่ย :
       
4)  
ระดับการศึกษา : ชื่อสถานการศึกษา :
คุณวุฒิที่ได้รับ : สาขาวิชา :
ปีที่สำเร็จการศึกษา : (* เช่น 2545) เกรดเฉลี่ย :
   การใช้ภาษาต่างประเทศ
 
การพูด
การเขียน
การอ่าน
อังกฤษ : ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
: ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
: ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้
 
   ทักษะ / ความสามารถในการควบคุม หรือใช้เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน
ทักษะ / ความสามารถพิเศษ :
เครื่องใช้สำนักงาน :
ความสามารถในการพิมพ์ดีด :
ไทย  คำ / นาที อังกฤษ คำ / นาที
ความสามารถในการขับขี่ :
ได้ ประเภทรถ :  ใบอนุญาตขับขี่เลขที่ : 
  วันออกบัตร :  วันหมดอายุ : 
ไม่ได้  
ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ  
หมู่เลือด :
ท่านเคยแพ้ยาหรือไม่ เคย      ไม่เคย เคยป่วยหนักถึงขั้นรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่
  ถ้าเคย โปรดระบุ  
   ท่านมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่านอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานบางอย่างได้
  มี โปรดระบุ        ไม่มี
   ท่านมีข้อบกพร่องเหล่านี้หรือไม่
  มี โปรดระบุ        ไม่มี
บุคคลอ้างอิง : โปรดระบุชื่อบุคคล ซึ่งสามารถให้การรับรองสคุณสมบัติของท่านได้ 3 ท่าน
1)  
ชื่อ - สกุล :
ทีอยู่ / ที่ทำงาน : 
โทรศัพท์ :
อาชีพ : 
2)  
ชื่อ - สกุล :
ทีอยู่ / ที่ทำงาน : 
โทรศัพท์ :
อาชีพ : 
3)  
ชื่อ - สกุล :
ทีอยู่ / ที่ทำงาน : 
โทรศัพท์ :
อาชีพ : 
   ประวัติทำงาน
1)  
ระยะเวลา : ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน : บาท
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
2)  
ระยะเวลา : ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน : บาท
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
3)  
ระยะเวลา : ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน : บาท
หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน :
   รายละเอียดอื่น ๆ
1. ท่านเคยต้องโทษ หรือถูกฟ้องร้องเป็นคดีความหรือไม่ เคย เพราะ           ไม่เคย
2. ท่านเคยถูกให้ออกหรือถูกปลดออกจากงานหรือไม่ เคย เพราะ               ไม่เคย
3. ท่านเคยยื่นใบสมัครงานที่บริษัทแห่งนี้มาก่อนหรือไม่ เคย เมื่อไร            ไม่เคย
4. ท่านทราบการรับสมัครงานของบริษัทจากที่ใด
5. โปรดบอกส่วนดีของท่าน ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือกเข้าทำงาน
6. ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสร หรือสถาบันใดบ้าง
7. งานอดิเรกปัจจุบัน
8. กีฬาที่โปรดปราน
9.  ท่านมีเหตุผลใดในการตัดสินใจเข้าร่วมงานกับบริษัท
10. ท่านคิดว่าจะร่วมงานกับบริษัทเป็นเวลานานเท่าใด
11. ถ้าหากงานในหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบจำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน ท่านจะจัดหาให้ได้หรือไม่
       ได้ ไม่ได้ เพราะ
12. ในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อได้ที่
 
โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะลงลายมือชื่อในใบสมัคร
       ข้าพเจ้าขอรับรอง และยืนยันว่า  ข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริง  และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ  ตรวจสอบประวัติรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากปรากฎในภายหลัง และในปัจจุบันก็ดีว่าข้อความและเอกสาร ประกอบเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ปลดข้าพเจ้าออกได้โดยทันทีและจะไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่งสิ่งคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ก็ตามที่ได้นำมาใช้ในการพัฒนา หรือเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ ในระหว่างที่ข้าพเจ้ามาทำงานอยู่ ให้ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ ในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความเหมาะสม และจะไม่ขอค่าลิขสิทธิใด ๆ ในภายหลังที่ได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทแล้ว และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ โดยเคร่งครัด ภายหลังจากที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทฯ อย่างถูกต้องแล้ว
 
ก่อนบันทึกข้อมูลกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของท่าน
 
 
General Information  |  Promotion |  News & Activities  |  Shopping Online  |  Department Stone  |  Shopping Guide  |  Webboard
© Copyright 2008 Bobae Tower Bangkok, Thailand. All rights Reserved